کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالاوارز و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست حسین زاده فرماندار چالدران و با حضوراعضای این دو کارگروه درمحل فرمانداری برگزارشد.

فرماندار چالدران با اشاره به امنیت پایدار و تلاش شبانه روزی در جهت کنترل قاچاق در مرزهای شهرستان و همچنین با تأکید بر کنترل و مدیریت ورود اتباع خارجی در داخل و عمق مرزهای شهرستان اظهار داشت:لازم است دستگاه های متولی با جدیت نسبت به وظایف ذاتی خویش اقدام و دستگاه های دیگر نیز با پشتیبانی در راسنای نگهداری اتباع خارجی مساعدت لازم را بعمل بیاورند. 
حسین زاده با اشاره به آسیب های اجتماعی مواد مخدر خواستار بازخورد تشکیل کارگروه جلسات شورای هماهنگی مواد مخدر شد و از دستگاههای متولی که در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر کار می کنند خواست اقدامات خود را بصورت مکتوب و با مستندات به فرمانداری ارسال نمایند.

در این جلسه از رئیس دانشگاه پیام نور چالدران به عنوان یکی از اعضای فعال شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چالدران تجلیل شد.