جلسه کمیته فنی اشتغال بنیاد علوی به ریاست حسین زاده فرماندار و با حضور مدیران ادارات و مسئولان این بنیاد در شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با بیان اینکه حضور بنیاد علوی در این شهرستان یک فرصت طلائی برای محرومیت زدائی و توسعه پایدار است افزود:لازم است تمامی دستگاههای اجرائی شهرستان در تمامی زمینه ها همکاریهای مستمر و تنگانگ در جهت پیشبرد اهداف بنیاد علوی برای اجرای طرح ملی توسعه چالدران انجام دهند.
حسین زاده با اشاره به اینکه بنیاد علوی بیش از 25 میلیارد تومان برای طرحهای که از نظر فنی در کمیته اشتغال شهرستان مورد تصویب قرار می گیرد پرداخت می کند افزود:طرحهای توجیهی که در جهت پرداخت تسهیلات به بنیاد علوی معرفی می شود باید نیروی های شاغل خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و ضمانت های بانکی لازم را در جهت دریافت تسهیلات ارائه نمایند و این طرحها باید توسط دستگاههای متولی مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا در آینده دچار مشکل نشوند.
در این جلسه طرحهای ارائه شده برای استفاده از تسهیلات اشتغالی بنیاد علوی با حضور کارآفرینان ارائه دهنده این طرحها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .فرماندار چالدران در این جلسه با بیان اینکه حضور بنیاد علوی در این شهرستان یک فرصت طلائی برای محرومیت زدائی و توسعه پایدار است افزود:لازم است تمامی دستگاههای اجرائی شهرستان در تمامی زمینه ها همکاریهای مستمر و تنگانگ در جهت پیشبرد اهداف بنیاد علوی برای اجرای طرح ملی توسعه چالدران انجام دهند.
حسین زاده با اشاره به اینکه بنیاد علوی بیش از 25 میلیارد تومان برای طرحهای که از نظر فنی در کمیته اشتغال شهرستان مورد تصویب قرار می گیرد پرداخت می کند افزود:طرحهای توجیهی که در جهت پرداخت تسهیلات به بنیاد علوی معرفی می شود باید نیروی های شاغل خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و ضمانت های بانکی لازم را در جهت دریافت تسهیلات ارائه نمایند و این طرحها باید توسط دستگاههای متولی مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا در آینده دچار مشکل نشوند.
در این جلسه طرحهای ارائه شده برای استفاده از تسهیلات اشتغالی بنیاد علوی با حضور کارآفرینان ارائه دهنده این طرحها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .