با توجّه به اوج گیری وزش تندباد طیّ امروز بعداز ظهر وفردا و در اغلب مناطق ، که اوج آن در استان های اردبیل ، آذربایجان شرقی ، زنجان ، آذربایجان_غربی و همچنین برخی مناطق کردستان و همدان پیش بینی می شود ، حوادث زیر محتمل است :

🌲 شکستن و یا سقوط درختان و وارد آمدن خسارات به باغات میوه ای که هنوز چیده نشده اند .

 🛩 پرتاب شدن و سقوط اشیاء از ساختمان ها و پشت بام ها ( به خصوص نیمه کاره و در حال ساخت یا قدیمی)

   وارد آمدن خسارات به تاسیسات انتقال نیرو و شهری که می تواند در مناطقی موجب قطعی برق نیز گردد

 🌫 خیزِ گردوخاک و احتمالِ وقوع طوفانِ نمک از طریق خشکزارهای دریاچه اورمیه و متعاقباً کاهش کیفیِّت هوا و کاهش دید افقی

 لذا و با توجّه به موارد فوق ، تمهیدات زیر اندیشیده شود :

 1 - در باغ هایی که میوه ها هنوز چیده نشده اند ، اگر بادِ شدید سبب وارد آمدن خسارات به میوه های همان باغ می شود ( با توجّه به نوع میوه ) ، نسبت به چیدن اقدام گردد .

 2 - از پارک کردن ماشین و یا تردّد زیر درختانی که احتمال شکستن یا سقوط دارند ، تا حدّ امکان خودداری شود و در این مورد دقّت کافی را داشته باشید.

 3 - هنگام تردّد و یا پارک کردن ماشین در مجاورت و نزدیکی ساختمان ها به خصوص ساختمان های قدیمی و نیمه کاره یا در حال ساخت ، هوشیار باشید تا خدایی نکرده سقوط احتمالی اجسام ، مصالح و ... باعث ایجاد خسارت نشود.

 4 - به دلیلِ احتمال خیزِ گردوخاک و یا وقوع طوفانِ نمک از طریق دریاچه اورمیه در برخی نقاط ؛ سالمندان ، بیماران قلبی - تنفّسی و کودکان حتی الامکان از ماسک استفاده نمایند.

جای هیچگونه نگرانی نیست و این هشدارها صرفاً برای جلوگیری از خسارات و یا کاهش خسارات محتمل ارائه می شود و به هیچ وجه نگرانی به درونِ خود راه ندهید ؛ تندباد یک پدیده طبیعی در هنگام تغییر فصل است ، امّا این بار کمی شدیدتر نمایان خواهد شد .